Av hensyn til publikums sikkerhet og for at ikke bodsalget skal forstyrre arrangementene på 17-mai, er det nødvendig med en del vilkår og restriksjoner for bodsalget.

Salgstillatelsen innnebærer at alle påbud fra 17. maikomitéen i Bergen, brannvesen, helse- politi- og kommunale myndigheter overholdes. Jevnlige kontroller blir foretatt av Politi, Securitas og helsemyndigheter. 

Les nøye gjennom vilkårene, og hak av i boksen nederst for at du aksepterer disse vilkårene for å komme til siden for bestilling og betaling.

BRANNSIKKERHET

Brannforskriftene krever at de som bruker gass/flytende brensel til oppvarming eller strømaggregater skal ha tilgjengelig brannslukkingutstyr. Brannslukkingsutstyret skal være: Ved bruk av bensinaggregater skal det være 6 kg. BC pulver / skum apparat tilgjengelig. Bruk av gass skal det være 6 kg. BC pulver /skum apparat tilgjengelig. Gassflasken skal stå på flatt underlag og sikres mot velving. Brukes frityrolje skal det være : eget lokk, brannteppe og frityrslukker 3 liter ABF. Leier av bodplass er ansvarlig for at betjeningen har opplæring i bruk av slokkemidler. Se Brannvesenets retningslinjer for arrangement i byrommet på www.bergen-brannvesen.no

VAKTHOLD

Securitas, politi og sivile vakter sørger for vakthold og at kravene blir fulgt opp.

RYDDING OG FJERNING AV BOSS FRA SALGSPLASSEN

Salgsplassen skal holdes ren og ryddig. Emballasje, matrester og materialer brukt til rigging må fjernes før en forlater området. Kartonger skal sammenbrettes før plassering i container. Bosscontainere er plassert på hjørnet av Festplassen/Christiesgate og på Strandkaien.
Varmt vann («Pølsevann») må ikke kastes på busker, trær, plener eller blomster. Når salget avsluttes om kvelden, kontaktes Securitas som gir kvittering for at plassen er skikkelig ryddet. Kvitteringen leveres til Securitas etter endt salgsdag og bosspanten på 1000 kr. blir tilbakeført betalingskort så snart som mulig.

SALG AV SPRAYBOKSER, SOFTGUN , ALKOHOL, SIGARETTER OG E-SIGARETTER ER IKKE TILLATT

Såkalt ”snø”, ”slanger” etc., og farge fra sprayboks ødelegger klær og er til plage under feiringen. Salg av softguns og våpenkopier er generelt forbudt av politiet og kan medføre bøter. Heller ikke alkohol, sigaretter eller e-sigaretter er tillat. Brytes dette vilkåret vil salgstillatelsen inndras omgående og salgsboden fjernes. I tillegg inndras innbetalt depositum.

STØRRELSE PÅ BOD

Det er satt av 3×3 meter til hver bod. Av hensyn til nabo-bodene må den tildelte plassen ikke overskrides. Skjer dette betales på stedet en tilleggsavgift på kroner 1000,- pr påbegynte meter (fra 301cm). Man kan bestille flere sammenhengende bodplasser (hver på 3 meters lengde) for å ha større boder. Der hvor bodene opptar mer plass enn hva som er bestilt, kan vaktene flytte boden til annen ledig plass, hvilket kan medføre mindre sentral plassering.

SALG AV MAT

Enhver som vil drive salg/omsetning av næringsmidler har plikt til å påse at næringsmiddelregelverket etterleves. Mattilsynets retningslinjer som gjelder for salg av pølser, ferdigpakket is og brus er:

  • Alle næringsmidler skal behandles og oppbevares hygienisk, for å unngå kvalitetsforringelse og oppvekst av bakterier m.v. som kan forårsake bedervelse eller sykdom.
  • Lett bedervelige næringsmidler skal lagres ved kjøle- eller frysetemperatur, henholdsvis -1 til +4 C° og -18 C° eller kaldere.
  • Ferdig ”kokte” pølser skal oppbevares ved en temperatur på +60 C° eller høyere.
  • Personer som håndterer uemballerte næringsmidler skal ha rene, egnede klær, og må ikke samtidig utføre andre arbeidsoperasjoner som kan forurense varene.
  • Varene skal, så langt det er praktisk mulig, skjermes mot forurensing. Varene skal alltid plasseres minimum 60 cm over bakkenivået.
  • Det må etableres tilfredsstillende rutiner for renhold, rydding og avfallshåndtering der salget/serveringen foregår.

Ved vareutvalg utover dette (grilling av kjøttvarer, empanadas m.m.) må melding på forhånd sendes til Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland. Meldeskjema finner en på www.mattilsynet.no

PRISER

Prisene for salgsboder er kr 5.585,-. Dette inkluderer 1.000 kr bosspant som tilbakebetales etter kvittering fra vakt. Nettopris for boden er da 4.585,- kr.

Det lønner seg å bestille innen fristen (30. april). For tillatelser som utstedes etter søknadsfristen blir det et tillegg på 50% i forhold til oppgitte priser.

STRØMFORSYNING – BRUK AV AGGREGATER

Der er dessverre ikke strømforsyning til bodene. Aggregater kan benyttes.  Av støymessige grunner tillates IKKE strømaggregat i Byparken (pga konserter i Musikkpaviljongen). De som trenger strøm må derfor velge annet salgsområde.

Jeg har lest nøye gjennom, forstår og aksepterer vilkårene for å få tildelt salgstillatelse. Å sende inn søknad om bodplass innebærer at jeg godtar disse vilkårene.

Meny
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this